Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới công tác quản lý và dạy học

Đăng ngày 01 - 12 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 30/11/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị tổ chức hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới công tác quản lý và dạy học.

Trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo Quảng Trị đã từng bước đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý và dạy học một cách tích cực. Đặc biệt trong năm học 2017 -2018 và 2018 -2019 ngành giáo dục đào tạo đều lấy chủ đề năm học là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo bước đột phá trong công tác quản lý và dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả trong công tác quản lý và dạy học. Toàn ngành đã và đang tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: Ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành; ứng dụng CNTT trong công tác thông tin, cải cách hành chính; ứng dụng CNTT trong dạy học; đầu tư hạ tầng CNTT hiện đại; nâng cao nhận thức, kiện toàn đội ngũ cán bộ phụ trách CNTT; tạo môi trường pháp lý, thể chế, chính sách trong đầu tư ứng dụng CNTT.

Những kết quả đạt được và những chuyển biến mạnh mẽ về ứng dụng CNTT trong toàn ngành thời gian qua đã tác động tích cực đến quá trình đổi mới công tác quản lý và đổi mới phương pháp dạy học trong thời kỳ mới.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã chia sẽ về kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học của đơn vị, đồng thời tổng kết đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian qua, từ đó rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế cần khắc phục và định hướng triển khai trong thời gian tới với những giải pháp cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dạy và học trong tình hình mới.

Hồng Hà

 

 

 

Tin mới nhất

450 tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo trong Lễ hội Xuân hồng năm 2019(19/02/2019 6:50 SA)

Hội nghị liên tịch phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019(23/01/2019 5:20 SA)

Tập huấn nghiệp vụ và CNTT cấp tỉnh tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019(23/01/2019 4:56 SA)

Đối thoại công tác xuất khẩu lao động với doanh nghiệp(19/01/2019 11:30 CH)

Sở Nông nghiệp và PTNT gặp mặt các cơ quan báo chí, truyền thông(19/01/2019 1:18 CH)

Tổng kết một năm thực hiện sáng kiến Dân chấm điểm M.Score trong lĩnh vực một cửa(19/01/2019 7:02 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
726 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/