Toàn tỉnh có 148.908/164.458 gia đình đạt gia đình văn hóa

Đăng ngày 13 - 06 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Theo thống kê của Sở VHTT&DL, tính đến nay toàn tỉnh có 148.908/164.458 gia đình đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 90,5%, 1039/1073 làng, bản khu phố được công nhận làng, bản khu phố văn hóa, đạt tỷ lệ 96,8%; 974/1045 cơ quan, đơn vị được công nhận đơn vị văn hóa, đạt tỷ lệ 93,2%.

Hiện toàn tỉnh đã có 50/117 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt tỷ lệ 30%; 9/13 phường đã đăng ký phát động xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, 11 thị trấn của 10 huyện đăng ký phát động xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, 5/24 phường, thị trấn được công nhận “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh, đô thị”, 996/1073 nhà văn hóa, thôn, bản khu phố đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 92,8%; 104/141 nhà văn hóa xã, phường, thị trấn đạt văn hóa đạt tỷ lệ 73,7%.

Bên cạnh đó, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đại hội TDTT các cấp luôn được triển khai thực hiện tốt. Các phong trào được tổ chức lồng ghép, gắn kết chặt chẽ với nhau, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về vai trò, tác dụng của thể dục thể thao trong việc giữ gìn và nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bồi dưỡng lối sống lành mạnh, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Tin mới nhất

Quảng Trị: Đánh giá 2 năm hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai(17/08/2018 2:41 CH)

Tập huấn sổ tay hướng dẫn "Hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...(14/08/2018 3:48 CH)

Tập huấn nghiệp vụ công tác lập kế hoạch đầu tư trên hệ thống thông tin về giám sát đánh giá đầu...(10/08/2018 3:19 CH)

Đánh giá kết quả hợp tác quản lý kỹ thuật và kinh doanh mua bán điện Việt Nam - Lào(09/08/2018 8:13 SA)

Hội thảo thực trạng, giải pháp về giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số và hộ chính...(09/08/2018 6:48 SA)

Hội thảo về nghiên cứu và ứng dụng các chế phẩm sinh học(03/08/2018 2:56 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
612 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-9/LY-GIAI-TIEM-NANG-DAU-TU-CUA-VINHOMES-WEST-POINTnjw50n.aspx
http://www.svhttdl.bentre.gov.vn/Pages/Default.aspx