Kết quả sau gần ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Đăng ngày 09 - 07 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Sau gần 3 năm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả quan trọng.

Các đại biểu tham dự hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 14

Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nữa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 tại hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính nhấn mạnh: Với quan điểm phát triển, phát huy nội lực là trọng tâm, tranh thủ ngoại lực là quan trọng trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tập trung vào một số chương trình, đán, lĩnh vực trọng điểm mang tính đột phá được xác định trong nghị quyết đại hội. Nhờ vậy trong nữa đầu nhiệm kỳ qua cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp- xây dựng, thương mại- dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đều tăng qua các năm, dự kiến năm 2018 đạt 3,65%. Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp- xây dựng tăng qua các năm, bình quân 3 năm 2016-2018 đạt 10,43%, thương mại, dịch vụ giai đoạn 2016-2018 đạt 7,3%/năm. Từ năm 2016 - 2018 đã huy động được 38.600 tỷ đồng từ nhiều nguồn vốn đầu tư phục vụ phát triển KT - XH của tỉnh; tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 141 dự án đầu tư trong nước với tổng nguồn vốn đăng ký trên 24.509 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào thi đua sôi nổi, có sức lan tỏa sâu rộng và mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân. Đến nay toàn tỉnh có 41/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nữa đầu nhiệm kỳ 2015-2020

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của các ngành, địa phương, lễ hội cách mạng, văn hóa truyền thống, công tác bảo tồn phát huy các giá trị di sản vật thể, phi vật thể  được được chú trọng. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng. Mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố và phát triển. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 1,95%/năm, đạt chỉ tiêu Đại hội XVI đề ra. 

Công tác xây dựng chính quyền, củng cố quốc phòng - an ninh đạt kết quả tích cực. Hệ thống tổ chức bộ máy chính quyền tiếp tục được củng cố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng có tiến bộ và đi dần vào nền nếp. Công tác xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có bước chuyển biến tích cực. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước có bước tiến bộ. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính gắn với thực hiện tinh giản biên chế được quan tâm thực hiện. Từng bước triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, khu phố, cơ quan hành chính. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát dân, gần dân, hướng mạnh về cơ sở. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được triển khai đồng bộ và toàn diện. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nữa đầu nhiệm kỳ vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra. Trong 13 chỉ tiêu cơ bản được xác định trong nghị quyết có 5 chỉ tiêu quan trọng, cốt lõi của nền kinh tế gồm chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP), chỉ tiêu về cơ cấu ngành kinh tế, về thu nhập bình quân đầu người, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội dự báo nếu không có giải pháp quyết liệt sẽ khó đạt. Việc triển khai thực hiện một số chương trình, đán, lĩnh vực trọng điểm mang tính đột phá còn chậm. Kết quả giảm nghèo chưa tương xứng với nguồn lực đầu tư. Công tác xây dựng Đảng mặc dù có chuyển biến nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Công tác tư tưởng chưa theo kịp với tình hình, thiếu chủ động, sắc bén nên hiệu quả có mặt chưa cao. Một số cấp ủy chưa thật sự đổi mới các khâu trong công tác cán bộ, thiếu các giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát chưa theo kịp với yêu cầu.

Thảo luận tại hội nghị, đa số các đại biểu đều cho rằng thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và những năm tiếp theo của tỉnh đang đặt ra nhiều thuận lợi, khó khăn và thách thức. Song, kết quả sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI khẳng định sự đúng đắn, nhân lên niềm tin, tiếp tục cổ vũ các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và nghị quyết đã đề ra. Cùng với đó, các đại biểu cũng đã đề xuất một số giải pháp cho nửa nhiệm kỳ còn lại, nhằm hoàn thành thắng lợi nghị quyết XII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Hồng Hà

Tin mới nhất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tiếp và làm việc với Tập đoàn Tân Long(25/03/2019 1:37 CH)

Điểm tin hoạt động nổi bật của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (18/3 - 24/3/2019) (25/03/2019 9:15 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính kiểm tra dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng...(25/03/2019 8:53 SA)

Hội thảo hưởng ứng “Ngày khí tượng thế giới” và “Chiến dịch Giờ Trái đất”(23/03/2019 9:20 SA)

Khối các Ban, Chi cục thuộc Sở ký kết giao ước thi đua, khen thưởng năm 2019(23/03/2019 8:14 SA)

Trao giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” năm 2018(22/03/2019 11:30 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
737 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/