Kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền-2019”

Đăng ngày 19 - 03 - 2019
100%

Ngày 18 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch số 1031/KH-UBND thực hiện “Năm dân vận chính quyền-2019” nhằm mục đích nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác dân vận. Đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận chính quyền phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các nội dung của “Năm dân vận chính quyền -2019” phải được triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả trong các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp.

Nội dung của Kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền-2019” gồm: Công tác tuyên truyền, quán triệt; công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo; cải cách hành chính; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội trong thực hiện công tác dân vận; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra (Xem chi tiết tại file đính kèm).

Hồng Hà

 

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Kế hoạch truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa...(18/07/2019 3:05 CH)

Quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ tỉnh năm 2019...(17/07/2019 7:51 SA)

Công văn về việc đẩy nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn...(16/07/2019 3:08 CH)

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết(13/07/2019 5:42 CH)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em(10/07/2019 6:14 SA)

Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước...(03/07/2019 10:35 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
826 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/