Khối các Ban, Chi cục thuộc Sở ký kết giao ước thi đua, khen thưởng năm 2019

Đăng ngày 23 - 03 - 2019
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 22/3/2019, Khối thi đua các Ban, Chi cục thuộc sở tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Lễ ký kết giao ước thi đua, khen thưởng năm 2019 của Khối các Ban, Chi cục thuộc Sở.

Khối thi đua các ban, chi cục thuộc sở gồm 13 đơn vị với chức năng nhiệm vụ tham mưu giúp các sở quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Nông nghiệp &PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Quản lý thị trường...

Với mục tiêu ký kết nhằm cam kết cùng nhau tổ chức đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước năm 2019, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Nội dung ký kết gồm các nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tập trung lãnh đạo và tổ chức phong trào thi đua với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, đạt kết quả cao”.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; chống “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”, giai đoạn 2016-2020; thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, các sự kiện lớn của tỉnh, kỷ niệm ngày thành lập ngành; kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị…

Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động “Trung thành- Trách nhiệm- Liêm chính- Sáng tạo”; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; cải tiến công tác quản lý, lề lối, tác phong làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, xã hội, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. Xây dựng Chi, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Việc tổ chức các phong trào thi đua phải có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc hực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Hồng Hà

 

 

 

Tin mới nhất

Quảng Trị: Vận động được 15 dự án phi chính phủ nước ngoài trong 6 tháng đầu năm(18/07/2019 2:40 CH)

Chung kết cuộc thi Chinh phục năm học 2018 - 2019(14/07/2019 8:30 CH)

Sở NN&PTNT triển khai kế hoạch chống khai thác thủy sản bất hợp pháp(12/07/2019 2:27 CH)

Hội nghị triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm(11/07/2019 3:16 CH)

Ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt(06/07/2019 7:11 SA)

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh(03/07/2019 3:24 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
826 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/