Kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 03 - 03 - 2019
100%

Ngày 25/2/2019, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 700/KH-UBND triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch được ban hành với mục đích nhằm tổ chức quán triệt và thực hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 7/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã; thôn, khu phố; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèm theo Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; thôn, khu phố; xác định nội dung công việc, lộ trình thực hiện, trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; thôn, khu phố theo đúng quy định.

Để đạt được các mục đích nêu trên, Kế hoạch đã đề ra các nội dung và thời gian triển khai thực hiện (Xem chi tiết tại file đính kèm).

Hồng Hà

 

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2019(25/03/2019 10:02 SA)

Thành lập Tổ Công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế...(21/03/2019 9:47 SA)

Quyết định về việc Ban hành Khung bộ chỉ thị môi trường tỉnh Quảng Trị(21/03/2019 9:35 SA)

Kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền-2019”(19/03/2019 4:25 CH)

Chỉ thị về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế, ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm...(14/03/2019 3:00 CH)

Tăng cường quản lý môi trường và đảm bảo an toàn tại điểm du lịch Mũi Trèo- Rú Bàu huyện Vĩnh Linh(14/03/2019 2:21 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
738 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/