Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Công ty CP Dược vật tư y tế Quảng Trị
Tiêu Đề:
Xin chủ trương bổ sung, thay đổi nội dung dự án sử dụng đất của Công ty CP Dược vật tư y tế Quảng Trị
Địa chỉ:
Quảng Trị
Nội dung:
Để tạo điều kiện cho Công ty kinh doanh theo giấy phép đã được xác nhận và sử dụng hiệu quả khu đất tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh. Công ty kính trình UBND tỉnh cho phép Công ty được bổ sung thêm nội dung kinh doanh buôn bán thiết bị viễn thông, điện tử tại khu đất ở thị trấn Hồ Xá đã được UBND tỉnh cấp GCN QSD đất BD 015743; đồng thời cho phép Công ty thay đổi hạng mục nhà làm việc của dự án từ 03 tầng xuống 01 tầng (Tờ trình kèm theo)
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:
- Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Quảng Trị, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trước ngày 25/5/2017
(Công văn số 1978/UBND-TN)
- Sở Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 1232/STNMT-QLĐĐ ): Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1978/UBND-TN ngày 15/5/2017 về việc giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Quảng Trị, Sở TNMT đã ban hành Công văn số 1232/STNMT-QLĐĐ ngày 19/5/2017 v/v báo cáo tình hình sử dụng đất và lập dự án đầu tư điều chỉnh.
Để có cơ sở lấy ý kiến địa phương và các Sở, ngành có liên quan và tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TNMT đề nghị Công ty báo cáo tình hình sử dụng đất, xây dựng công trình Hiệu thuốc Vĩnh Linh (đã được UBND tỉnh cho thuê đất); đồng thời lập dự án đầu tư điều chỉnh phù hợp với quy mô, vị trí khu đất và tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, cảnh quan đô thị... và gửi về Sở TNMT trước ngày 2/5/2017.
 
(Văn bản trả lời kèm theo)
 
 
 
Đính kèm trả lời: