Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Công ty CP ĐTQT Venus Quảng Trị
Tiêu Đề:
Công ty CP ĐTQT Venus Quảng Trị đề nghị thu hồi chủ trương đầu tư
Địa chỉ:
Quảng Trị
Nội dung:
Đề nghị thu hồi chủ trương đối với Dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Hồ Khe Mây của nhà đầu tư Liên danh Công ty TNHH Thống Nhất (Ninh bình) và Công ty Đầu tư và Đô thị xanh (Công văn số 08/CV/VN-QT kèm theo)
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:
- UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Đông Hà, các Sở, ngành liên quan xem xét, đề xuất UBND tỉnh giải quyết trước ngày 20/5/2017 
(Công văn số 2060/UBND-VX ngày 18/5/2017)
Đính kèm trả lời: