Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
DNCB NLS Xuất khẩu Đường 9
Tiêu Đề:
DNCB NLS Xuất khẩu Đường 9 xin điều chỉnh vị trí khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường
Địa chỉ:
Khóm 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
Nội dung:
Ngày 15/3/2012 Doanh nghiệp được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác đá bazan làm VLXD thông thường theo QĐ số 399/QĐ-UBND, địa điểm tại thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa. Trong những năm qua DN đền bù giải phóng tầng phủ và đã khai thác trên diện tích 1 ha. Ở vị trí đã cấp, phần 2 ha còn lại do đất màu mở,tầng phủ quá dày (trên 10 mét) khai thác không hiệu quả nên DN xin điều chỉnh vị trí khai thác đá làm VLXD thông thường qua diện tích khác liền kề với diện tích đã cấp khai thác về phía Đông Nam... (Tờ trình số 06/TTr-DN kèm theo)
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:
- Xét đề nghị của Doanh nghiệp tại Tờ trình số 06/TTr-DN ngày 25/3/2017 UBND tỉnh có ý kiến như sau:
+ Đồng ý để Doanh nghiệp tư nhân Chế biến nông, lâm sản xuất khẩu Đường 9 lập hồ sơ trả lại 2 ha trong khu vực 01 đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác đá làm VLXD thông thường tại QĐ số 399/QĐ-UBND, ngày 15/3/2012. Trước khi thực hiện việc cấp phép khai thác, doanh nghiệp phải có phương án và tiến hành hoàn thổ khu vực mỏ trả lại (2 ha) và lập hồ sơ đánh giá TĐMT theo quy định của Nhà nước.
+ Khoanh định khu vực 02, với diện tích 3,5 ha vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản để có cơ sở cho phép doanh nghiệp lập hồ sơ thăm dò, khai thác tại khu vực mỏ.
(Công văn sô 2098/UBND-TN ngày 19/5/2017)
Đính kèm trả lời: