Sở Giao thông vận tảiChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyên
Tiêu Đề:
Đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ kết hợp cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên tuyến đường Hồ Chí Minh tại trạm Cam Lộ
Địa chỉ:
Quảng Trị
Nội dung:
V/v xin đầu tư xây dựng 01 trạm dừng nghỉ kết hợp cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên tuyến đường Hồ Chí Minh tại trạm Cam Lộ (đoạn giao thông Quốc lộ 9). Công ty xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ để sớm đưa vào hoạt động (Tờ trình 16/TT-HN kèm theo)
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:
- Ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh (Công văn số 2389/UBND-TM): Xét đề nghị của Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyên, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND huyện Cam Lộ và các ngành liên quan nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh trước ngày 15/6/2017.
 
- Sở Giao thông vận tải: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2389/UBND-TM ngày 05/6/2017, Sở Giao thông vận tải đã chủ trì, tổ chức cuộc họp với các cơ quan đơn vị liên quan. 
Sau khi họp bàn, đã đi đến thống nhất tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh: 
Thống nhất về chủ trương cho phép Công ty TNHH XD Hoàng Nguyên đề xuất lựa chọn địa điểm đầu tư Trạm dừng, nghỉ kết hợp cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn huyện Cam Lộ, theo Quyết định số 1594/QĐ-BGTVT, ngày 29/4/2014 của Bộ Giao thông vận tải. 
(Nội dung Công văn số 1402/SGTVT-KCHTđính kèm)

 
Đính kèm trả lời: