Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Lê Ngọc Phương
Tiêu Đề:
Xử lý đơn kiến nghị của ông Lê Ngọc Phương liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ GPMB
Địa chỉ:
Khu phố 5, phường 2, thị xã Quảng Trị
Nội dung:
Đơn kiến nghị có nội dung không đồng tình với phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây dựng tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Quảng Trị đối với gia đình ông
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:
- UBND tỉnh (Công văn số 2463/UBND-CN ngày 08/6/2017): Sau khi xem xét đơn kiến nghị, UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Nội dung kiến nghị từ vấn đề 1 đến vấn đề 3 (theo đơn kiến nghị)  đã được UBND thị xã Quảng Trị giải quyết lần đầu, nhưng ông Lê Ngọc Phương không đồng ý. Vì vậy giao Sở TNMT chủ trì, phối hợp với UBND thị xã xem xét, giải quyết theo đúng quy định, trả lời cho ông Lê Ngọc Phương và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6/2017.
2. Những vấn đề còn lại yêu cầu UBND thị xã Quảng Trị giải quyết đúng quy định trả lời cho ông Lê Ngọc Phương và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 16/6/2017
(Nội dung Công văn đính kèm)
 
- UBND thị xã Quảng Trị: Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của ông Lê Ngọc Phương (Nội dung Báo cáo số 88/BC-UBND ngày 15/6/2017 đính kèm)
 
- Sở TNMT: Báo cáo kết quả xử lý đơn kiến nghị của ông Lê Ngọc Phương (Nội dung Công văn số 1529/STNMT-QLDD ngày 19/6/2017 đính kèm)
Đính kèm trả lời: