Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Công ty CPĐT Sài Gòn
Tiêu Đề:
Công ty CPĐT Sài Gòn: Kiến nghị về việc trả tiền đất và tiền thuê đất làm Bãi đúc dầm...
Địa chỉ:
Quảng Trị
Nội dung:
Kiến nghị về việc trả tiền đất và tiền thuê đất làm bãi đúc dầm; bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất và kiến nghị hỗ trợ khác tại tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Quảng Trị... (Công văn số 33/CV-Cty đính kèm)
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:
- Xét kiến nghị của Công ty CPĐT Sài Gòn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính có ý kiến như sau: Giao Sở Giao thông vận tải xem xét giải quyết theo đúng quy định và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/6/2017
(Công văn số 2474/UBND-CN ngày 12/6/2017)
 
- Sở Giao thông vận tải: Báo cáo về xử lý kiến nghị của Công ty CPĐT Sài Gòn (Công văn số 1435/SGTVT-BQLDA kèm theo)
Đính kèm trả lời: