Huyện Triệu PhongChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Lê Văn Tuyền
Tiêu Đề:
Giải quyết kiến nghị của ông Lê Văn Tuyền v/v bồi thường thiệt hại do ảnh hưởng sự cố môi trường biển
Địa chỉ:
Xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
Nội dung:
Đơn kiến nghị về việc bồi thường thiệt hại do ảnh hưởng sự cố môi trường biển
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Huyện Triệu Phong
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:
- Ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh (Công văn số 2491/UBND-NN): UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong chỉ đạo UBND xã Triệu An căn cứ các quy định về đền bù hỗ trợ thiệt hại cho người dân tại vùng bị ảnh hưởng  bởi sự cố môi trường biển của cấp có thẩm quyền để tổ chức kiểm tra, xem xét và giải quyết theo đúng quy định (Công văn đính kèm).
Đính kèm trả lời: