Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị
Tiêu Đề:
Tờ trình v/v xin giao đất xây dựng công trình trạm bơm Tân Mỹ
Địa chỉ:
Quảng Trị
Nội dung:
Tờ trình V/v xin giao đất xây dựng công trình trạm bơm Tân Mỹ... (Nội dung Tờ trình số 57/TTr-Cty ngày 09/6/2017 đính kèm)
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:
- Xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị, UBND tỉnh giao Sở TNMT hướng dẫn doanh nghiệp lập các  thủ tục xin thu hồi đất, giao đất theo quy định của Nhà nước và thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết trước ngày 30/6/2017 (Công văn số 2576/UBND-TN ngày 15/6/2017)
 
- Sở TNMT: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBDN tỉnh tại Công văn số 2576/UBND-TN, ngày  27/6/2017 Sở TNMT đã ban hành Công văn số 1654/STNMT-QLÐРvề việc hướng dẫn thủ tục thu hồi đất và giao đất để xây dựng công trình (Nội dung Công văn số 1654/STNMT-QLÐÐ kèm theo)
Đính kèm trả lời: