Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Trình Minh Viên và Đặng Thị Lệ Dung
Tiêu Đề:
Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Trình Minh Viên và bà Đặng Thị Lệ Dung
Địa chỉ:
Khu phố 2, phường 3, thị xã Quảng Trị
Nội dung:
Khiếu nại việc hỗ trợ xữ lý nhà nứt do chấn động trong thi công công trình mở rộng QL1 đoạn qua thị xã Quảng Trị làm ảnh hưởng đến ngôi nhà của gia đình ông bà nhưng tính toán bồi thường, hỗ trợ chưa thỏa đáng
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:
Sau khi xem xét nội dung đơn; căn cứ Luật Khiếu nại 2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành; UBND tỉnh nhận thấy đơn của ông, bà đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. Việc thụ lý giải quyết đơn của ông bà được tính từ ngày 28/6/2017, UBND tỉnh Quảng Trị thông báo để ông, bà được biết (Thông báo số 92/TB-UBND-CN kèm theo) 
Đính kèm trả lời: