Thị xã Quảng TrịChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Lê Đạo, Lê Thị Huế
Tiêu Đề:
Giải quyết kiến nghị của ông Lê Đạo và bà Lê Thị Huế ở phường 1, thị xã Quảng Trị
Địa chỉ:
Khu phố 4, phường 1, thị xã Quảng Trị
Nội dung:
Kiến nghị liên quan đến việc ông Minh (hộ liền kề) đổ đất xây dựng trên phần đất gia đình khai hoang từ năm 1975
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Thị xã Quảng Trị
Lĩnh vực hỏi đáp:
Kinh tế - Xã hội
Nội dung trả lời:

- Sau khi xem xét UBND thị xã Quảng Trị giao UBND phường 1 chủ trì, phối hợp Phòng TNMT nghiên cứu nội dung đơn, kiểm tra hiện trạng, giải quyết kiến nghị của ông Lê Đạo và bà Lê Thị Huế; hoàn thành và báo cáo kết quả về UBND thị xã trước ngày 23/7/2017 (Công văn số 101/UBND-VP ngày 11/7/2017 kèm theo)

Đính kèm trả lời: