Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Tập đoàn Giáo dục KinderWorld
Tiêu Đề:
Đề xuất ưu đãi đầu tư và cung cấp thông tin cho dự án khu phức hợp Giáo dục và Du lịch sinh thái Pegasus tại Quảng Trị
Địa chỉ:
Đà Nẵng
Nội dung:
Đề xuất ưu đãi đầu tư và cung cấp thông tin cho dự án khu phức hợp Giáo dục và Du lịch sinh thái Pegasus tại Quảng Trị (Công văn số 30717/CV-KWWVN/OBV.QTr đính kèm)
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:
- UBND tỉnh: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét trước ngày 04/8/2017 (toàn văn trả lời của UBND tỉnh đính kèm)
 
- Sở KHĐT: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3610/UBND-ĐN, Sở Kế hoạch Đầu tư xin báo cáo UBND tỉnh một số nội dung liên quan đến đề xuất của Tập đoàn Kinderworld (toàn văn trả lời của Sở KHĐT đính kèm)
 
UBND tỉnh: Đề xuất địa điểm và ưu đãi đầu tư cho dự án của Tập đoàn KinderWorld (toàn văn Công văn 4024/UBND-TN của UBND tỉnh đính kèm)
 
Đính kèm trả lời: