Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Công ty TNHH Lạc Hồng
Tiêu Đề:
Xin thuê đất để thực hiện dự án Trung tâm Lão Khoa Lạc Hồng
Địa chỉ:
Quảng Trị
Nội dung:
Qua xem xét các khu đất trên địa bàn thành phố Đông Hà do các ngành địa phương giới thiệu, Công ty TNHH Lạc Hồng kính đề nghị UBND tỉnh xem xét đồng ý chủ trương cho Công ty được thuê đất để thực hiện dự án Trung tâm Lão khoa Lạc Hồng, với quy mô diện tích giai đoạn 1: 1.900m2, giai đoạn 2: 1.600m2 tại đường Hoàng Thị Ái, Khu đô thị khu phố 8, thành phố Đông Hà (toàn văn đính kèm)
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:
Xét đề nghị của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Dược phẩm Lạc Hồng và ý kiến tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tại Công văn số 2196/STNMT-QLĐĐ ngày 10/8/2017, UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH Lạc Hồng khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng: Trung tâm Lão khoa Lạc Hồng tại đường Hoàng Thị Ái, thuộc khu phố 8, phường 5, thành phố Đông Hà, với diện tích khoảng: 1.900m2 thuộc ô quy hoạch đất giáo dục (ký hiệu TH-14), bản đồ điều chỉnh quy hoạch phân khu chức năng, tỷ lệ 1/2.000 của  phường 5, thành phố Đông Hà; đồng thời để đảm bảo quy mô thực hiện dự án, cho phép Công ty nghiên cứu mở rộng thêm diện tích về phía Đông của ô quy hoạch nếu thỏa thuận được với các chủ sử dụng đất… (nội dung Công văn 4036/UBND-TN đính kèm)

 

Đính kèm trả lời: