Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Hộ kinh doanh Mai Thanh Đằng
Tiêu Đề:
Xin chủ trương đầu tư vào Cụm công nghiệp làng nghề thị trấn Ái Tử
Địa chỉ:
Quảng Trị
Nội dung:
Hộ kinh doanh Mai Thanh Đằng đã mua toàn bộ tài sản trên đất của hộ kinh doanh Đỗ Xuân Tố tại Cụm công nghiệp làng nghề Ái Tử và lập dự án Đầu tư nhà xưởng sơ chế dăm gỗ, mùn cưa xin chủ trương UBND tỉnh cho phép tiếp tục đầu tư vào thửa đất nói trên (Nội dung Tờ trình đính kèm).
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
An ninh - Trật tự
Nội dung trả lời:
- UBND tỉnh: Xét đề nghị của Hộ kinh doanh Mai Thanh Đằng, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Hộ kinh doanh Mai Thanh Đằng thực hiện thủ tục đầu tư theo đúng quy định hiện hành
(Công văn 4075/UBND-CN ngày 17/8/2017 đính kèm)
Đính kèm trả lời: