Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Công ty TNHH Trí Thiện Phát
Tiêu Đề:
Xin chuyển nhượng dự án đầu tư Nhà máy chế biến đồ gỗ Trí Thiện Phát
Địa chỉ:
Đông Hà, Quảng Trị
Nội dung:
Kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị, BQL Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị xem xét, tạo điều kiện giải quyết cho Công ty được phép chuyển nhượng toàn bộ dự án và tài sản trên đất cho Công ty CP Nội thất miền Trung. Công ty chúng tôi cam kết thực hiện các thủ tục theo đúng quy định trong quá trình chuyển nhượng dự án đầu tư. (Nội dung Tờ trình v/v xin chuyển nhượng dự án đầu tư tại KCN Nam Đông Hà kèm theo)
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:

Xét đề nghị của Công ty TNHH Trí Thiện Phát tại văn bản số 15/TTr-TTP và ý kiến tham mưu của BQL Khu Kinh tế tỉnh tại văn bản số 652/KKT-QLĐT ngày 08/9/2017 v/v xin chủ trương chuyển nhượng dự án đầu tư tại KCN Nam Đông Hà, UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH Trí Thiện Phát được chuyển nhượng dự án đầu tư Nhà máy chế biến gỗ Trí Thiện Phát tại KCN Nam Đông Hà cho Công ty CP Nội thất Miền Trung tiếp tục thực hiện dự án như đề nghị của BQL Khu Kinh tế tỉnh và Công ty TNHH Trí Thiện Phát. Giao BQL Khu Kinh tế tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư lập hồ sơ và giải quyết thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư theo quy định của pháp luật (nội dung Công văn số 4569/UBND-CN đính kèm)

Đính kèm trả lời: