Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Công ty CPPT Trường Sơn Đông
Tiêu Đề:
V/v đầu tư dự án trồng cây Mắc ca huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị
Địa chỉ:
Quảng Trị
Nội dung:
Xin chấp thuận cho Công ty triển khai lập dự án đầu tư trồng cây Mắc ca tại xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Trân trọng cảm ơn! (Nội dung Tờ trình v/v đầu tư dự án trồng cây Mắc ca huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị kèm theo)
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:

Xét đề nghị của Công ty CPPT Trường Sơn Đông tại Tờ trình số 01/TTr-CT ngày 06/9/2017 và ý kiến tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1309/SKH-DN ngày 20/9/2017, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Hướng Hóa hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục, hồ sơ dự án đầu tư theo đề nghị; tổng hợp thẩm định dự án đầu tư đúng quy định trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

2. Công ty CPPT Trường Sơn Đông chủ động làm việc với các Sở, Ban ngành nêu trên và UBND huyện Hướng Hóa để được hướng dẫn thực hiện.

(Nội dung Công văn số 4810/UBND-NN ngày 28/9/2017 kèm theo)

Đính kèm trả lời: