Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Chi nhánh Công ty TNHH TMDV Hoàn Mỹ
Tiêu Đề:
Xin mở tuyến xe buýt liên tỉnh Đông Hà - Huế
Địa chỉ:
Quảng Trị
Nội dung:
Chi nhánh Công ty TNHH TMDV Hoàn Mỹ kính trình UBND tỉnh Quảng Trị, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị xin mở tuyến xe buýt TP Đông Hà tỉnh Quảng Trị vào thành phố Huế và ngược lại. Kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị xem xét giải quyết và tạo điều kiện cho Chi nhánh hoạt động. (Nội dung văn bản xin mở tuyến xe buýt liên tỉnh Đông Hà - Huế kèm theo)
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:

- Sau khi xem xét đề nghị của Chi nhánh Công ty TNHH TMDV Hoàn Mỹ, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải xem xét đề nghị của Chi nhánh Công ty TNHH TM DV Hoàn Mỹ tại văn bản số 56/2017-TTHM ngày 12/9/2017; tham mưu UBND tỉnh trả lời cho doanh nghiệp trước ngày 25/9/2017. (Nội dung văn bản số 4601/UBND-CN của UBND tỉnh kèm theo)

- Sở Giao thông vận tải: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4601/UBND-CN ngày 18/9/2017, ngày 22/9/2017 Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 2482/SGTVT-VT v/v báo cáo, đề xuất mở tuyến xe buýt TP Đông Hà - TP Huế của Chi nhánh Công ty TNHH TMDV Hoàn Mỹ (Nội dung Công văn số 2482/SGTVT-VT kèm theo)


 

Đính kèm trả lời: