Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Chi nhánh Công ty CP XDGT Thừa Thiên Huế tại Quảng Trị
Tiêu Đề:
Xin nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và Nhà nước thu hồi đất cho Doanh nghiệp thuê đất để xây dựng trạm trộn bê tông
Địa chỉ:
Đông Hà - Quảng Trị
Nội dung:
Kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị xem xét, tạo điều kiện để đơn vị được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và Nhà nước thu hồi đất cho Doanh nghiệp thuê đất để SXKD. Đơn vị cam kết sẽ chấp hành đầy đủ các quy định của Pháp luật về đất đai... (nội dung Tờ trình đính kèm))
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:

- UBND tỉnh Quảng Trị: Xét đề nghị của Chi nhánh Công ty CP XDGT  Thừa Thiên Huế tại Quảng Trị tại Tờ trình số 46/2017/TTr-CNQT ngày 31/10/2017, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của doanh nghiệp trước ngày 15/11/2017

(Nội dung Công văn số 5489/UBND-TN đính kèm)

Đính kèm trả lời: