Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Công ty cổ phần Viet Divers
Tiêu Đề:
Công ty cổ phần Viet Divers (v/v xin thành lập Trung tâm lặn biển Cồn Cỏ)
Địa chỉ:
Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:
Viet Divers kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị xem xét về việc đồng ý chủ trương cho Viet Divers khai thác độc quyền mảng du lịch lặn biển tại Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ trong thời hạn 02 năm (từ 2019 - 2021), đồng thời hỗ trợ Viet Divers trong quá trình khảo sát và thực hiện dự án như sau: - Hỗ trợ tàu thuyền, thiết bị và nơi ăn ở cho chuyên viên lặn trong quá trình khảo sát thực địa - Hỗ trợ hoàn tất thủ tục pháp lý trong quá trình thực hiện dự án - Hỗ trợ mặt bằng cho Viet Divers đặt trụ sở tại huyện đảo Cồn Cỏ. Nội dung Tờ trình số 08/2018/TT-VDS đính kèm
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:

Giao các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện đảo Cồn Cỏ căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 81/TB-UBND ngày 26/7/2018, chủ động giải quyết những đề xuất của Công ty cổ phần Viet Divers tại Tờ trình nêu trên. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền thì đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Giao UBND huyện đảo Cồn Cỏ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn Công ty cổ phần Viet Divers thực hiện các thủ tục thành lập Trung tâm lặn biển theo quy định.

Đề nghị Công ty cổ phần Viet Divers chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh Quảng Trị để tiến hành thành lập và tổ chức khai thác các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Nội dung Công văn số 3411/UBND-VX đính kèm

 

Đính kèm trả lời: