Sở Nội vụChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Trần Thị Hồng Vân
Tiêu Đề:
chế độ khi làm việc kiêm nhiệm
Địa chỉ:
Xã Hải Sơn- Huyện Hải Lăng- Tỉnh Quảng Trị
Nội dung:
Kính thưa quý lãnh đạo cấp trên. Cho tôi hỏi cán bộ làm viêc theo đề án 1618 của Tỉnh khi được bố trí kiêm nhiệm phó đoàn thể ở xã có được hưởng phụ cấp không a?
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Sở Nội vụ
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:

… Người hoạt động không chuyên trách được tuyển dụng, bố trí theo Quyết định số 1618-QĐ/TU ngày 27/2/1015 của Ban Thường vụ Tỉnh là các chức danh kiêm nhiệm (tổ chức – kiểm tra và tuyên giáo – dân vận), phụ cấp các chức danh này (hệ số 1,95 mức lương cơ sở) đã được tính toán bao gồm cả chức danh kiêm nhiệm, vì vậy nếu kiêm nhiệm thêm chức danh phó các đoàn thể là kiêm nhiệm thêm chức danh thứ ba, nên không được hưởng phụ cấp theo quy định của Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh.

Toàn văn văn bản trả lời của Sở Nội vụ đính kèm.

Đính kèm trả lời: