Hội nghị truyền thông về vai trò HTX trong xây dựng nông thôn mới

(Web Quảng Trị) Ngày 26/12/2018, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị truyền thông về vai trò hợp tác xã (HTX) trong xây dựng nông thôn mới. Tham dự có đại diện các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Toàn tỉnh hiện có hơn 270 HTX nông nghiệp với 95.300 thành viên, người lao động2.668 Tổ hợp tác với 31.700 thành viên. Đây là tổ chức kinh tế có số lượng người lao động là nông dân tham gia đông đảo nhất vào các Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội.

Theo đó, Hội nghị dành nhiều thời gian để tập trung trao đổi, thảo luận về vai trò của HTX trong xây dựng nông thôn mới trong 03 nội dung chính: Tái cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ gắn phát triển nông thôn với đô thị; Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã bằng việc áp dụng phương thức quản lý tiên tiến, phù hợp với cơ chế thị trường; HTX với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng để nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả, góp phần hình thành chuổi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ, bảo đảm lợi ích các chủ thể tham gia.

Thông qua việc hỗ trợ kinh tế hộ phát triển, tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người dân, HTX đã tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế trong nông thôn. Trong đó, riêng năm 2017 tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp đạt 3,33%/năm (mục tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra cho giai đoạn 2017-2020 là 3,54%/năm). Tổ hợp tác, HTX đã thực sự trở thành tác nhân tích cực góp phần thực hiện tốt các tiêu chí 10 (về môi trường), 11 (về thông tin và truyền thông), 12 (về an ninh trật tự, hành chính công) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nông mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020.

Ngoài ra, HTX cũng tham gia vào Quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở địa phương như: quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu sản xuất, tham gia trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thực hiện dồn điền đổi thửa và xây dựng “cánh đồng mẫu lớn”; tham gia Phát triển hạ tầng kinh tế bằng việc đóng góp vốn đối ứng, huy động vốn, nhân công duy tu bảo dưỡng và đầu tư các công trình thủy lợi, giao thông...

Trên cơ sở trao đổi về các kết quả và hạn chế, các đại biểu tham dự đã thảo luận về một số giải pháp quan trọng để tiếp tục phát huy tốt hơn vai trò của HTX trong xây dựng nông thôn mới thời gian tới.

 

Vân Anh