Thông báo điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018

Ngày 8/1/2019, Hội đồng thi nâng ngạch công chức tỉnh Quảng Trị năm 2018 đã có Thông báo số 01/TB-HĐTNN về điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018. (Xem chi tiết tại file đính kèm).