Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2019

Ngày 18/1/2019, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND về việc tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2019.

Mục đích của kế hoạch nhằm tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác CCHC nhà nước, cải cách TTHC, góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp đưa việc tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên trên các trang thông tin điện tử của tất cả các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền nâng cao chất lượng CCHC, nhất là trong giải quyết TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC. Tiếp tục phát huy vai trò tích cực của các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin đại chúng trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực cũng như những hạn chế trong công tác CCHC ở các cấp, các ngành, các địa phương; kịp thời biểu dương và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC.

Kế hoạch cũng nêu rõ thời gian, nội dung, hình thức tuyên tuyền; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện. (Xem chi tiết tại file đính kèm).

Hồng Hà