Quyết định thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Ngày 28/1/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 234/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh (cơ quan làm đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh và các đơn vị của Trung ương theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh), có con dấu để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Trụ sở của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đặt tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. (Xem chi tiết tại file đính kèm).

Hồng Hà