Phê duyệt kết quả bán trực tiếp không qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý

Ngày 25/2/2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 382/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả bán trực tiếp không qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

Theo đó có 09 lô đất được bán trực tiếp không đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3, dự án hoàn thiện Nam Đông Hà giai đoạn 2, dự án đường vành đai cứu hộ cứu nạn phía Tây thành phố Đông Hà. Tổng diện tích các lô đất nói trên 3.012,5 m2, tổng giá trị tiền bán trực tiếp không quá đấu giá quyền sử dụng đất 8.339.448.000 đồng. (Xem chi tiết tại file đính kèm).

Hồng Hà