Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

(Web Quảng Trị) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Luật Thủy sản 2017 được thông qua tại kì họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV ngày 21/11/2017 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 để thay thế cho Luật Thủy sản năm 2003 không còn phù hợp với thực tiễn. Luật Thủy sản năm 2017 gồm 9 chương, 105 điều, so với Luật Thủy sản 2003 giảm 1 chương và tăng 43 điều. Luật được xây dựng với mục tiêu nhằm thiết lập khung pháp lí điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực thủy sản nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống ngư dân, đồng thời để dần chuyển đổi nghề cá tư nhân sang nghề cá thương mại; phát triển thủy sản bền vững và có trách nhiệm; ứng phó với biến đổi khí hậu và góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển.

Luật Thủy sản 2017 được xây dựng trên cơ sở cách tiếp cận dựa vào hệ sinh thái, có nhiều nội dung mới như: Quy định về đồng quản lí trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản; khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản; quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; đăng kí đối với việc nuôi trồng các đối tượng thủy sản chủ lực; cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển; cấp hạn ngạch trong khai thác thủy sản; xã hội hóa công tác đăng kiểm tàu cá; quy định về kiểm ngư; quy định nội luật hóa của pháp luật quốc tế và đặc biệt quy định sửa đổi quy định của Luật Xử lí vi phạm hành chính về mức xử phạt vi phạm hành chính cao nhất trong lĩnh vực thủy sản đối với cá nhân là 1 tỉ đồng, tăng gấp 10 lần so với quy định hiện hành.

Tiến Nhất