Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2019

Ngày 18/4/2019, UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch số 1629/KH-UBND kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2019.

Mục đích của kế hoạch kiểm tra để đánh giá đúng thực trạng tình hình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện về công tác CCHC của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn. Kịp thời phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến hoặc phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để xác định nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế, nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời nắm bắt tình hình triển khai hoạt động công tác CCHC tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh, để có cơ sở xem xét, đánh giá xếp loại Chỉ số CCHC, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét khen thưởng danh hiệu thi đua cuối năm 2019. (Xem chi tiết tại file đính kèm).

Hồng Hà