Thành lập Ban Chỉ đạo thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện năm 2019

Ngày 3/5/2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định số 967/QĐ-UBND Thành lập Ban Chỉ đạo thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện năm 2019.

Theo đó, Ban Chỉ đạo thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện năm 2019 gồm 15 thành viên do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng làm Trưởng ban.

Ban chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện năm 2019 đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn và đạt kết quả tốt. (Xem chi tiết tại file đính kèm).

Hồng Hà