Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về thủ tục thuê đất, giải phóng mặt bằng cho dự án Khu công nghiệp Quảng Trị

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hải Lăng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động hướng dẫn và triển khai thực hiện các nội dung theo kiến nghị của Nhà đầu tư để sớm hoàn thành các thủ tục pháp lý, triển khai dự án.

Thông tin chi tiết tại Công văn số 6212/UBND-KT ngày 05/12/2022