Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Hà Nội

Xin đưa phương tiện và hàng hóa đã thông quan về bãi sang tải, hạ tải

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Sau khi nghiên cứu đề xuất của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tại Công văn số 1911/KKT-QLCK ngày 11/11/2022, UBND tỉnh giao UBND huyện Đakrông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh xử lý.

(Theo Công văn số 6479/UBND-TCTM ngày 20/12/2022)