Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Xin đất để xây dựng công trình tạm nhằm hỗ trợ thi công, xây dựng công trình

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Về nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo quy định của pháp luật.

Chi tiết tại đây!