Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Cho phép và hướng dẫn lập đề xuất dự án Cụm nhà máy chế biến, sản xuất Cristobalite và sử dụng vật liệu Cristobalite ở Vĩnh Thái, Vĩnh Linh

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành địa phương rà soát, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét đề nghị của Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Hoàn thành trước ngày 10/02/2023

(Theo Công văn 165/UBND-KT)