Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đức Chính xin bổ sung quy hoạch mỏ đất làm vật liệu san lấp

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh Quảng Trị có ý kiến như sau:


Đồng ý để Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đức Chính thực hiện việc khảo sát, đánh giá triển vọng mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng làm cơ sở xem xét việc bổ sung quy hoạch theo quy định như đề xuất của các sở, ngành, địa phương.
Thời hạn thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh không quá 2 tháng kể từ ngày ban hành văn bản này.


Xem chi tiết tại Công văn 369/UBND-KT