Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Hà Nội

Về việc xin chuyển đổi khối lượng đất dư thừa để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Về nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:


Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Cam Lộ, các đơn vị liên quan kiểm tra, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định của pháp luật.


Chi tiết xem tại Công văn 464/UBND-KT ngày 13/02/2023