Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v phê duyệt phương án sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất sau khi tách doanh nghiệp

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định của pháp luật; hoàn thành trước ngày 05/8/2023./.

(Theo Công văn số 3594/UBND-KT ngày 19/7/2023)