Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v đề nghị nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để chuyển mục đích thực hiện dự án khai thác mỏ đá Hướng Hiệp làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông./.

 

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định của pháp luật; hoàn thành trước ngày 01/8/2023./.

(Theo Công văn số 3574/UBND-KT ngày 19/7/2023)