Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v Xin chủ trương Nạo vét bồi lắng tại Cửa nhận nước và các khu vực bồi lắng ảnh hưởng đến dung tích hữu ích Hồ chứa công trình Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị kết hợp thu hồi sản phẩm sau nạo vét theo hình thức xã hội hóa./.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra thực địa, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định của pháp luật./.

(Theo Công văn số 3619/UBND-KT, ngày 20/7/2023)