Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v gia hạn giấy phép hoạt động trong phạm vụ bảo vệ công trình và gia hạn Bản xác nhận khu vực, khối lượng cát thu hồi trong quá trình thực hiện dự án nạo vét khơi thông lòng hồ Nhà máy Thủy điện Đakrông 3./.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn Công ty Thủy điện Trường Sơn lập các thủ tục liên quan để được xem xét theo quy định./.

(Công văn số 3618/UBND-KT, ngày 20/7/2023)