Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v chấp thuận chủ trương cho Công ty Scavi Huế gia hạn thời gian thuê mặt bằng, nhà xưởng của Công ty Cổ phần khoáng sản Hưng Phát

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo quy định; hoàn thành trước ngày 05/8/2023./.

(Theo Công văn số 3667/UBND-KT, ngày 24/7/2023)