Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng trị

Về việc xin chủ trương cho thuê quyền sử dụng đất

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định; hoàn thành trước ngày 25/8/2023./.

(Theo Công văn số 4002/UBND-KT, ngày 09/8/2023)