Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc bổ sung quy hoạch mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Hải Trường

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hải Lăng rà soát, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định của pháp luật./.

(Theo Công văn số 4025/UBND-KT, ngày 10/8/2023)