Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v đề nghị xử lý vướng mắc của dự án Khu Aquatica - Cửa Việt có liên quan đến việc chuyển nhượng và thừa kế dự án giữa các cá nhân liên quan

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam có ý kiến như sau:

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu xử lý kiến nghị của Công ty TNHH Hoàng Hà Quảng Trị nêu trên. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/8/2023./.

(Theo Công văn số 4116/UBND-KGVX, ngày 15/8/2023)