Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v báo cáo quá trình thực hiện đề xuất dự án Khu đô thị phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Đông Hà và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định hiện hành./.

(Theo Công văn số: 4174/UBND-KT, ngày 17/8/2023)