Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v đề nghị xử lý vướng mắc của dự án Khu Aquatica-Cửa Việt có liên quan đến việc chuyển nhượng và thừa kế dự án giữa các cá nhân có liên quan

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh hướng dẫn Công ty TNHH Hoàng Hà Quảng Trị thực hiện đầy đủ các thủ tục để tái cấu trúc lại dự án Khu Aquatica-Cua Viet beach and resort tại Khu Dịch vụ du lịch Cửa Việt theo quy định của pháp luật; đồng thời phối hợp với cơ quan liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện và hoàn thành các thủ tục để sớm triển khai dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 146/TB-UBND ngày 11/7/2023. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15/12/2023./.

(Theo Công văn số 6296/UBND-KGVX, ngày 28/11/2023)