Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Hẻm 30 Hàm Nghi, khu phố 6, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Kiến nghị của ông Đặng Thanh Hà về việc giải quyết chặt bỏ cây và di dời cột đèn giao thông đi nơi khác
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Để giải quyết kiến nghị của ông Đặng Thanh Hà về việc giải quyết chặt bỏ cây và di dời cột đèn giao thông đi nơi khác.
Sau khi xem xét Đơn kiến nghị đề ngày 27/11/2023 của ông Đặng Thanh Hà, địa chỉ Hẻm 30 Hàm Nghi, khu phố 6, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị về việc giải quyết chặt bỏ cây và di dời cột đèn giao thông đi nơi khác (sao gửi kèm); UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao UBND thành phố Đông Hà xem xét giải quyết kiến nghị của ông Đặng Thanh Hà tại Đơn kiến nghị nêu trên theo quy định.
(Theo Công văn 6380/UBND-KT ngày 01/12/2023)